Immo Ter Streep

Uw syndicus voor Oostende

Uw syndicus voor Oostende

Als mede-eigenaar van een onroerend goed aan de kust bent u wellicht ook begaan met het optimale beheer van uw eigendom, ook hier zijn wij als professioneel syndicus actief en kunnen wij onze jarenlange ervaring ten dienste stellen.

Sedert 1 augustus 1995 is de nieuwe wet op de mede-eigendom van toepassing en heeft de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid verkregen wat inhoud dat ieder appartementsgebouw onder toepassing van de nieuwe wetgeving valt en een erkend (professioneel en vakbekwaam) syndicus vereist is.

Niet alleen het administratieve en het financiële, maar ook het technische beheer der gebouwen dient op de meest doeltreffende manier te worden opgevolgd. Het in stand houden der gebouwen, regelmatig toezicht op de werking van de installaties, opvolging van de wettelijke uit te voeren opdrachten en controles, toezicht op het gemeenschappelijk onderhoud zijn maar een greep uit onze dienstverlening.

 1. De algemene vergadering bijeenroepen op de door het reglement vastgestelde dagen en wijze of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
 2. De beslissingen van de algemene vergadering notuleren in het register (bedoeld in artikel 577-10 par. 3 BW).
 3. Deze beslissingen uitvoeren en laten uitvoeren.
 4. Alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer.
 5. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren:
  1. De vereniging van mede-eigenaars zal voor zijn werkkapitaal beschikken over een aparte bankrekening.
  2. De syndicus zal slechts betalingen verrichten voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars mits voorlegging van bewijskrachtige stukken opgesteld op naam van de vereniging.
  3. De syndicus zal x per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik maken, welke het volgende omvat:
   1. een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
   2. een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
   3. een vermogensstaat van de vereniging van mede-eigenaars
  4. de syndicus zal alle wettelijke documenten opstellen conform het taalstatuut van de gemeente waar de mede-eigendom is gelegen. Is meertalig beheer noodzakelijk of gewenst door de mede-eigenaars, dan maakt dit het voorwerp uit van een supplementaire honorering, ten laste van de mede-eigendom, en vast te leggen in het mandaat.
 6. De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.
 7. De inlichtingen verstrekken bedoeld in artikel 577-11 par. 1 BW binnen de wettelijke termijn op verzoek van de notaris en dit ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
 8. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum mede delen van de vergaderingen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemene delen te laten geworden.
 9. Het bijwerken van het reglement van orde telkens de algemene vergadering hiertoe besluit.
 10. Het verrichten van de kennisgevingen bepaald in art. 577-10 § , 1° en 2° BW.
 11. Het opstellen van een volledig basisdossier
 12. Contracten af te sluiten namens en voor rekening van de mede-eigenaars voor:
  • automatische levering brandstof
  • aanwerving nodig personeel
  • onderhoud centrale verwarmingsinstallatie
  • onderhoud waterverzachter
  • onderhoud lift(en)
  • technische controle lift(en)
  • onderhoud brandpreventieapparatuur
  • chemisch reinigen & ontsmetten vuilniskokers
  • de levering van uniforme naamplaatjes
  • sociaal secretariaat en andere sociale verplichtingen
  • a/d individuele mede-eigenaars een nalatigheidsintrest van 1§ per maand aan te rekenen voor elke kostenafrekening, of andere kostennota, die niet binnen de 30 dagen na ontvangst ervan werd betaald o/d VM-rekening;
  • mede-eigenaars aan te manen, en desnoods te dagvaarden namens en t.l.v. de gemeenschap van eigenaars (onverminderd de toepassing van 5), wanneer hun achterstallige betalingen, inzake hun aandeel in de uitbatings-, verbruiks- § investeringskosten van de residentie, niet meer gedekt zijn door hun provisie en een totaal van 500 euro (vijfhonderd euro) heeft overschreden.
Enz...

Het spreekt voor zich dat de taken van de syndicus met de nodige vakbekwaamheid en beroepsernst dienen te worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden door ons uitgevoerd conform de richtlijnen van het Instituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V) en de Confederatie van de Immobiliënberoepen van België (C.I.B).

Als lid van beide verenigingen zijn wij dan ook gehouden aan de door hen opgelegde deontologie.

Contacteer ons voor een gedetailleerde omschrijving van het takenpakket en prijsopgave.

Aanmelden: